Bærekraft, en naturlig del av alt vi gjør

Hos Once Upon har vi et helhetlig syn på fremtiden. Det er forankret i et løfte overfor både dedikerte medarbeidere, høyt verdsatte kunder og vårt felles miljø. Samfunnsansvaret vårt er enkelt, men dyptgripende: Verdiene vi skaper, skal handle om mer enn fortjeneste. Alle våre handlinger medfører konsekvenser andre steder, og vi vil ta ansvar for både handlingene våre og konsekvensene de har. Dette er ikke bare noe vi tenker. Det er et løfte vi gir. Vårt verdenssyn omfatter mer enn vår egen forretningsdrift. Det er dypt rotfestet i all kontakt vi har med omgivelsene. B Corp-sertifiseringen vår understreker at vi har et helhetlig perspektiv på forretningsdrift og vurderer den totale påvirkningen vår. Med denne tilnærmingen etterstreber vi å skape positive ringvirkninger også i samfunnet og å utgjøre en meningsfylt og varig forskjell i verden. Arbeidet vårt består av fire områder. Hvert av disse representerer vårt løfte om å opptre bærekraftig. Samtidig som disse områdene gir arbeidet en retning, erkjenner vi at prosessen er pågående. Vi jobber hele tiden for å nå målene våre og lære og utvikle oss underveis.

B Corp

Vi er B Corp-sertifisert. Det viser at vi lover å følge strenge standarder for sosial og miljømessig innsats.

Sertifisering

Vi er stolte av B Corp-sertifiseringen vår og ser på den som et bevis på det harde og målrettede arbeidet medarbeiderne våre legger ned for å sikre at vi hele tiden følger strenge sosiale og miljømessige standarder.

Næringslivet som en positiv drivkraft

Gjennom handlingene våre etterstreber vi å skape positive globale endringer. Vi mener at næringslivet kan spille en sentral rolle i å håndtere samfunnsutfordringer. Vi kan bidra der myndigheter eller ideelle organisasjoner kommer til kort. Som en B Corp forplikter vi oss til å bruke veksten vår til mer enn å tjene penger. Vi vil prioritere medarbeidere, samfunn og miljø. Selskaper har tradisjonelt prioritert aksjonærene sine. Men hos Once Upon har B Corp-prosessen understreket hvor viktig det er å ta hensyn til alle deler av økosystemet vårt. Enten det gjelder ansatte og leverandører eller kunder og samfunnet vi tjener, vil vi sikre at alle stemmer blir hørt og tatt hensyn til i beslutningsprosessene våre.

Løfte overfor fremtidige generasjoner

Vi gir B Corps «Declaration of Interdependence» vår fulle støtte. Vi lover å — arbeide hardt for å oppnå endringene vi ønsker å se i verden — drive virksomheten med en overbevisning om at alle individer, alle ting og alle steder har en iboende verdi — sikre at selskapets produkter, praksis og fortjeneste ikke har negative konsekvenser, men gir fordeler for alle, og vi erkjenner å ha et felles ansvar for dagens og fremtidens generasjoner

Forretningsdrift

Virksomheten vår krever mange forskjellige ressurser; papirråstoff, energi og drivstoff, for å nevne noen. Vi tar sikte på å bruke bare de ressursene vi virkelig behøver og alltid gi mer tilbake enn vi tar. Her jobber vi med tre fokusområder:

Etiske retningslinjer

Etisk beslutningstaking er grunnleggende for oss. Både innenfor og utenfor selve forretningsdriften vår følger vi strenge etiske retningslinjer. Dette omfatter partnerne våre, som også tar ansvar for menneskerettigheter, miljøvern, arbeidsrett, etisk forretningsdrift, helsestandarder osv.

Kundeengasjement

Kontinuerlig dialog med kundene styrer ressursfordelingen vår og fokuserer på ekte verdiskaping.

Medarbeiderengasjement og verdisystem

Deltaking og åpenhet er grunnpilarene for arbeidsplassen vår. Medarbeiderne har mulighet til å påvirke selskapets strategiske retning og har kunnskap om selskapets økonomi. Handlingene våre gjenspeiler kjerneverdiene våre: Vi bryr oss, vi tør, vi har frihet og tar ansvar – verdier som gjenspeiles i lønnsordningene våre.

Samarbeid med trykkerier

Vi har stor tro på at samarbeid fremmer positiv endring. Vi samarbeider med trykkerier over hele verden, fra Australia til USA og noen steder imellom. Vi tror samarbeid er avgjørende for å skape en mer bærekraftig trykkeribransje. Derfor samarbeider vi hele tiden med trykkeripartnerne våre. Sammen skal vi finne bedre bærekraftige og innovative løsninger.

Samarbeid i næringslivet

Through the B Corp movement, we have discovered a collective of businesses working together to achieve greater transparency, accountability, and impact. Leading the charge for a new way of doing business that not only prioritizes profit but the well-being of everyone.

Mennesker

Det viktigste ved Once Upon er medarbeiderne våre og samfunnet vi er en del av.

Historier som gjør oss sterkere

Vårt formål: Once Upon ønsker å styrke folks velferd gjennom minner og historier fra virkeligheten. Det er kjernen i alt vi gjør. Ved å se på bilder fra eget liv og egne opplevelser kan man styrke sin egen selvoppfatning. På den måten kan vi hjelpe folk til å føle at de er gode nok, og at livet deres har verdi. Vi jobber hele tiden med å formidle hvor store fordeler det har å dokumentere egen livshistorie.

Medeierskap

Alle Once Upon-medarbeidere har interesser i selskapet i form av medarbeideropsjoner. Det viser at vi tror på å dele suksessen og på å sikre at alle medarbeidere er dypt engasjert i fremtiden vår.

Arbeidstakers rettigheter og velferd

Gjennom samarbeid med fagforeninger understreker vi at vi tar ansvar for medarbeidernes rettigheter og velferd. Dessuten er vi opptatt av medarbeidernes fysiske og mentale helse. Vil tilbyr gratis behandling, oppfordrer til fysisk aktivitet i arbeidstiden og tilbyr et fleksibelt arbeidsmiljø som dekker individuelle behov.

Samarbeid med eksterne parter

Vårt etiske engasjement omfatter ikke bare egen forretningsdrift. Det omfatter også leverandører og partnere. Alle vi samarbeider med, følger våre etiske retningslinjer. Det sikrer at verdiene våre gjennomsyrer alle aspekter ved virksomheten. I tillegg sikrer det velferden og arbeidsforholdene til de ansatte hos partnerne våre.

Inkludering og vekst

Vi har høy eNPS-skår. Det viser at medarbeiderne har tillit til oss og er fornøyde. Men eNPS-målingene minner oss også på at arbeidet må fortsette. Vi lover å skape et arbeidsmiljø der alle føler at de blir verdsatt, og at deres mening teller.

Planeten

Vi jobber bevisst for å ta vare på og sikre harmonisk sameksistens med miljøet.

Bærekraftsmål

Planen vår for å oppnå en grønnere fremtid omfatter en ambisjon om netto null CO<sub>2</sub>-utslipp, FSC-sertifiserte leverandører, proaktiv CO<sub>2</sub>-kompensasjon og tilslutning til SME Climate Hub.

CO₂-milepæler

Vi har klare mål om å minimere karbonintensiteten per bok (basisår 2022): 2026: mål om 35 % reduksjon. 2030: mål om 50 % nedgang. 2040: netto null utslipp av klimagasser.

Bærekraftige materialer

Papir er vår viktigste råvare. Vi tilbyr FSC-sertifisert papir (FSC-MIX) i våre produkter på de fleste markeder, og jobber målrettet for å kunne gjøre det over hele verden. Vårt FSC-lisensnummer er FSC-N003984.

Hva er FSC?

FSC står for Forest Stewardship Council og er en uavhengig, internasjonal medlemsorganisasjon som arbeider for miljøvennlig, samfunnsansvarlig og økonomisk levedyktig bruk av verdens skoger gjennom sitt FSC-sertifiseringssystem. Sertifiserte selskaper følger FSCs regler (standarder) for skogbruk og sporbarhet. De som følger reglene, kan sette FSC-merket på produktene sine. FSC-merket gjør det mulig for forbrukere og bedrifter å velge produkter som kommer fra ansvarlig skogbruk, altså skogbruk som tar hensyn til mennesker og miljø.

Energiøkonomisering

Samarbeid med trykkeriene våre har ført til en betydelig reduksjon i CO<sub>2</sub>-fotavtrykket vårt. Sammen fortsetter vi arbeidet for størst mulig energiøkonomisering og overgang til fornybare ressurser.

Trykkeriene våre

Vi har trykkerier over hele verden, fra Australia til Amerika og noen steder imellom. Vi tror samarbeid er avgjørende for å skape en mer bærekraftig trykkeribransje. Derfor samarbeider vi hele tiden med trykkeripartnerne våre. På den måten kan vi sammen utvikle mer bærekraftige og innovative løsninger.