Hållbarhet – en naturlig del i allt vi gör image

"...it's no longer acceptable to do the bare minimum."

Lina Andersson, CEO Once Upon

Hållbarhet – en naturlig del i allt vi gör

På Once Upon har vi en vision om en mer holistisk framtid. Med det menar vi att vi ser till helheten och tar ansvar för att bidra till det bättre för våra medarbetares, våra kunders och vår planets skull. Vi vill skapa värden som sträcker sig längre än enbart ekonomisk vinst.

B Corp

B Corp

Vår B Corp-certifiering speglar det ansvar vi tar för att nå en hög social och miljömässig standard.

Certifiering

Vi är otroligt stolta över vår B Corp-certifiering. Den är ett tydligt bevis på det hårda arbete som alla hos oss gör för att se till att vi ständigt uppfyller en hög social och miljömässig standard.

Företagande som en kraft för det goda

Vi vill vara ett verktyg för en positiv global förändring. Som företag kan vi kliva in där regeringar och ideella organisationer inte räcker till, och tillsammans med likasinnade företag spela en avgörande roll. Genom att prioritera välmående för våra anställda, samarbetspartners, kunder, communities och för vår miljö kan vi använda vår tillväxt till större ändamål än ekonomisk vinning.

Resan kring B Corp-certifieringen har hjälpt oss att fokusera ännu mer på varje intressent i vårt ekosystem, och vi är fast beslutna att se till att alla röster värderas och tas hänsyn till i de val vi gör.

Åtagande gentemot kommande generationer

Genom B Corps självständighetsförklaring lovar vi att:

  • arbeta hårt för de förändringar vi önskar se i världen.
  • Driva vår verksamhet med övertygelsen att varje individ, allting ovh varje plats har ett inneboende värde.
  • Säkerställa att våra produkter, metoder och vinster inte orsakar skada och samtidigt skapar värde för alla, medvetna om vårt gemensamma ansvar för nuet och kommande generationer.
B Corp
Företag

Företag

Vinst och syfte går hand i hand hos oss. Vi vill nå en transparens som ger positiva effekter långt utanför våra väggar – alltid med målet att stärka människors mentala välmående genom deras minnen och berättelser.

Uppförandekod

Att ta beslut på etiska grunder är otroligt viktigt för oss. Både inom och utanför vår kärnverksamhet följer vi strikta uppförandekoder. I detta är alla våra samarbetspartners inkluderade – vi jobbar bara med dem som delar vårt åtagande för exempelvis mänskliga rättigheter, miljöskydd, arbetslagar, etisk affärsverksamhet och hälsostandarder.

Kundengagemang

Vi lyssnar hela tiden till våra kunders behov, och de styr vad vi väljer att fokusera vår tid på. På så sätt kan vi se till att ständigt skapa värde för slutmottagaren.

Medarbetardelaktighet och värdestyrning

Två hörnstenar hos Once Upon som arbetsplats är delaktighet och öppenhet. Anställda är delaktiga i strategiska beslut och har insyn i företagets ekonomi. Allt vi gör återspeglas i våra värderingar; Vi bryr oss, vi vågar, vi är fria och fullt ansvariga – till och med vår lönestruktur.

Partnerskap med tryckerier

Vi är övertygade – samarbete driver positiv förändring. Vi jobbar med tryckerier över hela världen, från Australien till USA och ett gäng platser däremellan. Genom att hitta mer hållbara lösningar och innovationer kan vi tillsammans skapa en mer hållbar tryckindustri.

Företagssamarbeten

B Corp-rörelsen har knutit oss samman med ett stort gäng av företag som jobbar för att ta ansvar och påverka tillsammans. Vi går tillsammans i bräschen för ett nytt sätt att driva företag som inte bara prioriterar vinst, utan välmående på alla plan.

Företag
Människor

Människor

Hurra för kärnan av Once Upon – vårt team och det community vi är en del av.

Stärkande berättelser

Vårt syfte: Once Upon vill stärka människors mentala välmående genom deras minnen och berättelser, det är vårt huvudfokus i allt vi gör. Att se på bilder från sitt liv och det man upplevt kan stärka självkänslan och hjälpa människor att känna att vi duger, att vi är tillräckliga. Att våra liv är värdefulla såsom de är. Once Upon vill hjälpa fler att upptäcka hur givande det kan vara att dokumentera historien om sitt liv.

Personalägande

Alla som jobbar på Once Upon är även en del av företagets historia genom optioner. Vi vill dela vår framgång med alla som är en del av den, och ge våra anställda ytterligare en anledning att engagera sig i vår resa.

Medarbetarnas rättigheter och välmående

Vi har kollektivavtal med fackföreningar, för att understryka vårt engagemang för de anställdas rättigheter och välmående. Vi är också måna om personalens fysiska och mentala hälsa och erbjuder gratis terapi, ger möjlighet till träning på arbetstid och ser till att ha en flexibel arbetsmiljö som passar olika individers önskningar och behov.

Communities

Att ta beslut på etiska grunder är otroligt viktigt för oss. Både inom och utanför vår kärnverksamhet följer vi strikta uppförandekoder. I detta är alla våra samarbetspartners inkluderade – vi jobbar bara med dem som delar vårt åtagande för exempelvis mänskliga rättigheter, miljöskydd, arbetslagar, etisk affärsverksamhet och hälsostandarder.

Inkludering och tillväxt

Våra så kallade eNPS-poäng är väldigt höga. Det innebär att våra medarbetare mår otroligt bra på jobbet. Den årliga mätningen av eNPS påminner oss också om att fortsätta vara engagerade i att erbjuda en bra arbetsmiljö där alla kan göra sin röst hörd och där varje individ känner sig sedd och värdefull.

Människor
Planeten

Planeten

Vårt medvetna arbete för att ta hand om, och leva harmoniskt, med vår omvärld.

Hållbara mål

Resan mot en grönare framtid inkluderar ambitionen om koldioxidneutralitet, FSC-certifiering, proaktiv koldioxidkompensation och anslutning till SME Climate Hub.

Milstolpar för koldioxidutsläpp

Vi har tydliga mål för att minimera våra utsläpp, som vi mäter i ton Co2e relaterat till omsättning (ton Co2/MSEK):

  • 2026: En minskning med 35%.
  • 2030: En minskning med 50%.
  • 2040: Uppnå ett netto noll-utsläpp av växthusgaser.

Läs våra klimatrapporter 2022 och 2023

Hållbara material

Papper är vår huvudsakliga råvara. Vi erbjuder FSC-certifierat papper (FSC-MIX) i våra produkter på de flesta marknader, och jobbar hårt för att gå till det överallt. Vårt FSC-licensnummer är FSC-N003984.

Vad är FSC?

FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som genom sitt certifieringssystem arbetar för miljövänligt, socialt ansvarstagande och ekonomiskt hållbart användande av världens skogar. Certifierade företag följer FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC-märket. FSC-märket gör det möjligt för konsumenter och företag att välja träprodukter som kommer från ansvarsfullt skogsbruk, alltså ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

Energibesparing

Tillsammans med våra tryckerier har vi hittills gjort stora besparingar gällande koldioxidutsläpp. Vår resa tillsammans fortsätter, nu med fokus på att maximera energibesparing genom att byta till förnybara energikällor.

Planeten
Våra tryckerier

Våra tryckerier

Vi har tryckerier över hela världen, från Australien till Amerika och flera ställen däremellan, och vi tror att samarbete är nyckeln till en mer hållbar bransch. Därför samarbetar vi med alla våra tryckeripartners, så att vi tillsammans kan hitta nya hållbara lösningar och innovationer.

Våra tryckerier

Hjälp oss gärna att utvecklas hållbart!