Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan dig som användare och Once Upon Publishing AB (”Once Upon”, ”vi” och ”oss”) vid ditt användande av de tjänster som Once Upon vid var tid tillhandahåller via hemsidan eller som tillhandahålls i appen (definieras gemensamt som ”Tjänsten”) samt vid beställning av trycksaker (”Produkter”) via Tjänsten. Om du har enklare funderingar kring Once Upon, funktioner i Appen eller beställning av Produkter, hittar du svar på de vanligaste frågorna i vår FAQ.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga vid användningen av Tjänsten samt vid köp av Produkter. Du uppmanas att läsa igenom dessa allmänna villkor innan användning påbörjas. Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor som därmed blir ett bindande avtal mellan Once Upon och dig (nedan ”Avtal”). 

Om du bor i USA gäller de allmänna villkoren för USA.

1. Användande av Tjänsten

1.1 Användarvillkor

Genom att använda Once Upon godkänner du att Once Upon inte är ansvarigt för och inte stödjer innehåll som du publicerat på tjänsten. Once Upon har ingen skyldighet att förhandsgranska, övervaka, redigera eller ta bort innehåll. Om ditt innehåll strider mot villkoren i detta Avtal kan du göras juridiskt ansvarig för sådant innehåll.

Du åtar dig:

  1. att vid användning av Tjänsten iaktta (i) bestämmelserna i dessa allmänna villkor, (ii) gällande lagar, förordningar och myndighetsbeslut, samt (iii) Once Upons vid var tid lämnade anvisningar för användningen av Tjänsten;
  2. att vid uppladdning av eget innehåll (text och bilder) till Tjänsten eller vid skapandet av Produkt säkerställa att du äger eller har erhållit nödvändiga rättigheter till innehållet och/eller Produkten;
  3. att vid nyttjande av Tjänsten inte överföra något material till Tjänsten som kan innehålla virus, trojanska hästar eller någon annan kod (s.k. ”malware”) som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjänsten eller inkräkta på annan användares nyttjande av Tjänsten. 
  4. att inte vidta åtgärder som har till syfte att kringgå Once Upons säkerhetssystem – t.ex. genom att nyttja annan användares användarnamn och lösenord eller att lämna ut användarnamn och lösenord till annan – eller försöka testa säkerheten på Tjänsten utan att i förväg ha erhållit Once Upons skriftliga samtycke;
  5. att inte dekompilera (reverse engineering) Tjänsten;
  6. att inte vidta åtgärder som har till syfte att bereda dig otillåten tillgång till något datasystem eller nätverk som omfattas av Tjänsten; samt
  7. att inte skaffa fram eller försöka skaffa fram material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgängligt eller tillhandahållits av Once Upon via Tjänsten.


Rättsliga åtgärder kan vidtas av Once Upon vid brott mot eller försök till brott mot en, flera eller samtliga av bestämmelserna ovan. 

1.2 Tillgänglighet

Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, 365 dagar per år. Once Upon garanterar emellertid inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid och lämnar inga garantier avseende Tjänstens funktioner, säkerhet eller tillgänglighet. Tjänsten förutsätter vidare internetuppkoppling och användarens tillgång till sådan uppkoppling ligger utanför Once Upon kontroll.

Tjänsten nås från din mobila enhet genom uppkoppling mot Internet, antingen via Wi-Fi anslutning eller internetanslutning genom uppkoppling mot en teleoperatör (nedan ”Utrustning”). Du ansvarar för sådan Utrustning och har att anskaffa den på egen bekostnad. Du är införstådd med att uppgraderingar och/eller ändringar av Tjänsten kan komma att medföra ändringar avseende de tekniska krav som uppställs på din Utrustning.

1.3 Ansvar

Once Upon garanterar inte att Tjänstens innehåll, ditt uppladdade innehåll, eller den Produkt som du skapat genom användande av Tjänsten vid var tid är aktuell, korrekt och/eller tillgängligt. Once Upon kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt drabbar dig till följd av din användning av Tjänsten eller Tjänstens innehåll.

1.4 Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, oavsett om de är registrerade eller inte, och tekniska lösningar avseende Tjänsten, Tjänstens utformning och design samt Tjänstens innehåll är Once Upons egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken Once Upon samarbetar och får inte användas av dig utöver vad som krävs för Tjänstens användande enligt detta Avtal. Du erhåller ingen rätt till detta utöver vad som uttryckligen framgår av detta Avtal.

Under förutsättning att du till fullo följer bestämmelserna i detta Avtal och såvida inget annat anges, ger Once Upon dig en icke-exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt att använda Tjänsten för eget bruk. För tydlighets skull noteras att du inte äger rätt att använda Tjänsten för kommersiellt bruk.

Once Upon gör inga ägaranspråk på något innehåll som du publicerar. Det innebär att i rättsförhållandet mellan parterna innehar du samtliga rättigheter till sådant innehåll som du laddar upp i Tjänsten. Once Upon äger endast rätt att nyttja detta innehåll i den utsträckning som är nödvändig för att Once Upon ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal.

Du åtar dig att ersätta Once Upon för de ersättningar och skadestånd som Once Upon genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång i tredje mans immateriella rättigheter som har orsakats av det innehåll som du har laddat upp till Tjänsten och/eller i Produkt.

1.5 Lagring

När Tjänsten är igång och har internetuppkoppling säkerhetskopieras allt ditt innehåll (bilder och texter) kontinuerligt mot ditt Once Upon-konto i vår molnlagring. För att kunna använda Tjänsten måste du godkänna att Once Upon får tillgång till ditt digitala bildbibliotek.

1.6 Villkor för samarbete kring fotobok

Personen du bjuder in till ett samarbete får vid accepterandet av inbjudan tillgång till allt innehåll i den berörda boken (bilder och texter). Din inbjudan skickas som en länk. Länken är inte personlig. Det innebär att mottagaren kan skicka den vidare till en annan person som i sin tur kan ta del av boken istället för den tänkta mottagaren. Genom att bjuda in en person till din bok accepterar du således att dina personuppgifter kan komma att spridas till de/den personer som mottagaren väljer att vidarebefordra länken med inbjudan till. Once Upon tar inget ansvar för den spridning av dina personuppgifter som, du genom en inbjudan valt att dela med andra, kan komma att ske. Du kan bjuda in hur många du vill till en bok genom att låta dem skanna en QR-kod eller skicka öppna inbjudningar via länk, till var och en av dem. Du som ägare av en bok är den enda som kan bjuda in till ett samarbete, och du är också den enda som kan ta bort personer från ett samarbete. Alla som deltar i ett samarbete kan kopiera innehållet i boken och lägga till det i en annan, för den personen privat, bok. Det innebär att allt du lägger in i en samarbetsbok blir tillgängligt för spridning av samtliga personer som medverkar i samarbetet.

1.7 Ändringar, avstängning och uppsägning

Once Upon äger rätt att när som helst och utan föregående meddelande: 

  1. ändra, lägga till eller ta bort funktionalitet eller innehåll i Tjänsten;
  2. stänga av tillgången till Tjänsten för att skydda Tjänsten från obehöriga angrepp eller motsvarande; samt
  3. ta Tjänsten ur bruk för åtgärder som t.ex, men inte begränsat till, underhåll, service och uppdatering av Tjänsten.  


Du äger rätt att när som helst säga upp detta Avtal genom att skriftligen meddela Once Upon om detta alternativt genom att avsluta ditt användarkonto. Once Upon äger rätt att säga upp detta Avtal och sluta att tillhandahålla Tjänsten till dig när som helst, utan anledning därtill. 

Oavsett skälet till Avtalets upphörande ska även efter Avtalets upphörande bestämmelserna i punkterna 1.1, 1.3, 1.4, 2 och 6 fortsätta att äga tillämpning mellan parterna. 

2. Beställning och leverans

2.1 Beställning

Du som privatperson har möjlighet att beställa Produkter baserade på ditt innehåll i Tjänsten. Företag som önskar beställa kan kontakta oss på följande e-postadress: hello@onceupon.se

2.2 Förtydligande

Din beställning av Produkter via Tjänsten är bindande. Om det uppstår några problem med din order blir du kontaktad så snart som möjligt. Är du under 18 år behöver du målsmans tillstånd när du beställer hos oss.

2.3 Pris

Du ska erlägga det pris som anges i Tjänsten vid beställningstidpunkten och i den valuta som där anges. Den betalning om du erlägger i samband med beställning inkluderar priset för Produkten samt kostnaden för frakt.

2.4 Betalning via tredje part

Betalning hanteras genom betalningslösning som tillhandahålls av tredje part och är olika beroende från vilket land du genomför köpet från. Vilken betalningstjänst som tillämpas framgår i samband med att du lägger din beställning i Tjänsten. Villkoren hos tillämplig tredje part gäller för köpet och de behandlingar av personuppgifter som sådan tredje part behöver utförda för att tillhandahålla betalningstjänsten. Genom att ta del av tredje partens villkor (inklusive, men inte begränsat till, deras integritetspolicy) så kan du läsa mer om hur bolaget kommer att använda dina betalningsuppgifter.

2.5 Orderbekräftelse

När vi har tagit emot din beställning får du en bekräftelse till din e-postadress. Det är viktigt att du kontrollerar att alla uppgifter stämmer. Spara orderbekräftelsen så att du kan uppge ordernummer till vår kundservice.

2.6 Leverans

Uppskattad leveranstid framgår av orderbekräftelsen. Mer information rörande leveranstider och frakt hittar du i vår FAQ. Villkor för uthämtning av Produkten varierar beroende på vilket postombud som levererar Produkten. Om du inte hämtar ut Produkten inom föreskriven tid kan Once Upon komma att begära ersättning för returfrakt och hantering.

2.7 Skador på paket/Produkt

Om du upptäcker en skada på ditt paket eller din Produkt ska detta anmälas direkt till ditt postkontor. Vi rekommenderar att du inte hämtar ut ett skadat paket. Skadan räknas nämligen inte längre som transportskada när du har hämtat ut det. Om du upptäcker en skada på produkten först när du har öppnat paketet, och skadan verkar bero på transportföretagets hantering, ska du kontakta dem och göra en skadeanmälan senast sju dagar efter det att du tog emot paketet.

2.8 Tillkommande skatter och avgifter

Vid leverans utanför EU ansvarar du för eventuella tullavgifter, skatter och andra tillkommande avgifter. Om din bank är stationerad utanför Sverige så kan du få betala en avgift. Denna avgift bestäms av din bank och kan därför variera. Vänligen kontakta din bank för mer information.

3. Ångrat köp och reklamation

3.1 Ångerrätt

Eftersom produkterna är specialtillverkade utifrån dina önskemål som kund gäller inte den lagstadgade ångerrätten enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3.2 Reklamation

Om du anser att det är fel på din Produkt ska du så snart som möjligt efter du mottagit den kontakta kundtjänsten via webbsidan och beskriva i vilket avseende du anser att Produkten är felaktig. Kundtjänsten hanterar därefter reklamationsärendet och bedömer om Produkten avviker från din beställning på sådant sätt att Once Upon ska ansvara för felet.

4. Personuppgifter och sekretess

4.1 Personuppgifter

Once Upon samlar in personuppgifter från dig i samband med att du använder Tjänsten, genomför köp av Produkt inne i Tjänsten samt genom att du skapar ett användarkonto. Dessa personuppgifter behandlas av Once Upon för (i) att tillhandahålla Tjänsten och dess funktioner till dig; (ii) att fullgöra sina skyldigheter under Avtalet, (iii) produktutveckling; (iv) kvalitetssäkring av Tjänsten; samt (iv) marknadsföringsändamål. Närmare information kring behandlingen av personuppgifterna återfinns i Once Upons personuppgiftspolicy.

Med “marknadsföringsändamål” avses att till dig som användare kommunicera t.ex. nyhetsbrev, specialerbjudanden och/eller information om nya funktioner i Tjänsten.

Personuppgifter i form av bilder och/eller text som laddas upp av dig när du använder Tjänsten behandlar Once Upon i egenskap av personuppgiftsbiträde till dig som användare. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vid varje tillfälle gällande dataskyddslagstiftning. 

För utförandet av Tjänsten samt för att Once Upon ska kunna fullgöra sina skyldigheter gällande avtal avseende Produkten kan Personuppgifterna komma att lämnas ut till tredje man i den omfattning det är nödvändigt.

Once Upon behandlar personuppgifter konfidentiellt och säkerställer att alla som kommer i kontakt med dina personuppgifter är skyldiga att iaktta konfidentialitet avseende personuppgifterna.

4.2 Användande av annans namn

Om en kund handlar i någon annans namn, eller använder någon annans personnummer utan dennes medgivande, och detta innebär ekonomisk eller annan skada för Once Upon kommer kunden att polisanmälas.

5. Övrigt

5.1 Eventuella fel

Once Upon reserverar sig för de eventuella fel som kan förekomma i Tjänsten. Felen kan vara prisrelaterade och/eller av teknisk eller informativ karaktär.

5.2 Force majeure

I ett fall av force majeure befrias Once Upon från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal. Force majeure avser händelser som inte går att förutse och som ligger utom vår kontroll. Det kan röra sig om krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, samt fördyrande omständigheter.

5.3 Ändringar i villkor

Once Upon förbehåller sig rätten att när som helst ändra i dessa villkor. Varje gång du använder tjänsten förbinder du dig till att följa vid var tid gällande villkor.

6. Lagval och tvist

På detta Avtal och på Användarvillkoren ska svensk lag tillämpas (med undantag för regler om lagval). Tvister i anledning av detta Avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning, så ock annan tvist som har sin upprinnelse i detta Avtal ska avgöras av allmän domstol i Sverige.