Treść

1. Przetwarzanie danych osobowych
2. Wrażliwe dane osobowe
3. Do czego wykorzystujemy dane osobowe?
4. Informacje od innych podmiotów
5. Przekazywanie informacji innym osobom
6. Transfer do państw trzecich
7. Usuwanie danych
8. Prawo do żądania informacji
9. Linki
10. Pliki cookie
11. Bezpieczeństwo
12. Naruszenie danych osobowych
13. Zmiany w polityce prywatności
14. Nieważne postanowienie
15. Obowiązujące prawo
16. Prawa autorskie
17. Kontrola danych
18. Dane kontaktowe
19. Zgoda

Polityka prywatności

Once Upon AB jest odpowiedzialne za przetwarzanie wszystkich danych osobowych za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych, w tym: tej strony internetowej, aplikacji mobilnych i / lub przyszłych cyfrowych stron kontaktowych.

1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe odnoszą się do wszystkich rodzajów informacji, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio przypisane do osoby fizycznej, która żyje (zwanych dalej „Danymi osobowymi”). Aby Usługa mogła działać i mieć znaczenie dla Ciebie jako użytkownika, musimy gromadzić dane osobowe. Gromadzimy i przetwarzamy następujące Dane osobowe dotyczące użytkownika:

1.1 Za pośrednictwem aplikacji

Kiedy tworzysz konto za pośrednictwem aplikacji, gromadzimy następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Gromadzimy również inne informacje, którymi dzielisz się z nami podczas korzystania z Usługi, na przykład podczas publikowania i/lub udostępniania treści i informacji (takich jak obrazy i materiały tekstowe wybrane dla Twoich produktów). Podczas korzystania z aplikacji pewne informacje będą również pobierane automatycznie, takie jak informacje o Twoim zamówieniu, korzystaniu z Usługi, informacje o lokalizacji, informacje o sieci i wydajności urządzenia, informacje o języku, identyfikacji i systemie operacyjnym, a także inne informacje techniczne o Twoim urządzeniu, takie jak model i typ telefonu, z którego korzystasz. Do gromadzenia tych danych możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie znajduje się w sekcji 10 (Pliki cookie).

1.2 Za pośrednictwem strony głównej

Za pośrednictwem strony internetowej zbieramy wprowadzone przez Ciebie Dane Osobowe; na przykład, gdy kontaktują się Państwo z nami w celu uzyskania dostępu do Usługi, zbieramy Państwa imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Podczas korzystania z witryny internetowej, niektóre informacje techniczne będą również pobierane automatycznie, takie jak adres URL, z którego odwiedzasz stronę internetową, sieć, informacje o wydajności urządzenia, typ przeglądarki, język, identyfikacja i informacje o systemie operacyjnym. Do zbierania tych danych możemy używać plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w sekcji 10 (Pliki cookie).

2. Wrażliwe dane osobowe

Wrażliwe dane osobowe to dane, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, działalność związków zawodowych, zdrowie fizyczne lub psychiczne, lub życie seksualne (zwane dalej „wrażliwymi danymi osobowymi”). Informacje dotyczące zdrowia mogą obejmować zwolnienia lekarskie, ciążę i wizyty u lekarza. W zależności od tego, jakie obrazy i materiały tekstowe użytkownik zdecyduje się nam udostępnić, możemy przetwarzać Wrażliwe dane osobowe w kontekście Usługi.

3. Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

Zebrane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 1. Abyśmy mogli się z Tobą komunikować. 2. Aby dostarczyć Usługę i zapewnić jej prawidłowe działanie. 3. Aby zaoferować Państwu możliwość ponownego zamówienia produktów osobistych. 4. Analizować sposób korzystania z Serwisu w celu jego ulepszenia oraz opracowywania nowych produktów i usług. 5. Do zarządzania Twoim kontem i korzystaniem z Usługi, jak również do komunikowania się z Tobą, na przykład poprzez powiadomienia, pocztę elektroniczną i inne środki. 6. Aby poinformować Cię o naszych aktualizacjach Usługi i Umowy Użytkownika. 7. W celu promowania Usługi, zarówno w ramach Usługi, jak i poza nią, w tym funkcji i treści Usługi. 8. Zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak masz konto w Serwisie i przez dwanaście (12) miesięcy po zamknięciu konta. To dlatego, abyśmy mogli odtworzyć twoje konto, jeśli zmienisz zdanie. Na Twoje życzenie trwale usuniemy wszystkie Dane Osobowe powiązane z Twoim kontem. Jednak zgodnie z prawem szwedzkim niektóre dane osobowe muszą być przechowywane przez okres dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy. Kopie cyfrowe zamówionych przez Ciebie fotoksiążek przechowujemy przez okres 24 miesięcy. W ten sposób możesz zamówić dodatkowe egzemplarze tej samej fotoksiążki. Jeśli nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć Ci usług. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe z najwyższą starannością i zgodnie z najlepszymi praktykami, Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Bez Twojej zgody, nie ujawnimy Twoich Danych Osobowych podmiotom trzecim niż wspomniane w Polityce Prywatności.

4. Informacje od innych podmiotów

W niektórych przypadkach możemy uzupełnić podane przez Ciebie dane osobowe o informacje pochodzące od innych osób w celu analizy i ulepszenia kanałów cyfrowych i Usługi.

5. Przekazywanie informacji innym osobom

Oprócz warunków Polityki Prywatności i naszych ogólnych warunków nie będziemy udostępniać Danych Osobowych, które nam Państwo przekazują, stronom trzecim, z wyjątkiem następujących okoliczności: (1) gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione między nami a użytkownikiem; (2), gdy jest to niezbędne do wykonywania praw użytkownika; (3), gdy jest to wymagane przez obowiązek ustawowy, decyzję rządową lub decyzję sądu; lub (4) gdy zatrudniamy niezależnych dostawców do świadczenia usług związanych z naszymi kanałami cyfrowymi lub Usługą. Dostawcy ci mogą posługiwać się Danymi osobowymi i czasami potrzebują ograniczonego dostępu do Danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem kanałów cyfrowych lub Usługi. Zawsze będziemy dążyć do ograniczenia takiego dostępu do Danych osobowych i udostępniać tylko te informacje, które są w uzasadniony sposób wymagane, aby dostawcy mogli wykonywać swoją pracę lub świadczyć swoje usługi. Będziemy również wymagać od tych dostawców, aby (1) chronili Dane osobowe użytkownika zgodnie z Polityką prywatności oraz (2) nie wykorzystywali ani nie ujawniali Danych osobowych użytkownika w celach innych niż dostarczanie nam uzgodnionych produktów lub usług. Dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim w celach marketingowych bez pisemnej zgody użytkownika.

6. Transfer do państw trzecich

W przypadku, gdy zatrudniamy dostawców spoza UE / EOG, takich jak dostawcy usług w chmurze, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony.

7. Usuwanie danych

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów ich przetwarzania, a my usuniemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Prawo do żądania informacji

Użytkownik ma prawo raz do roku: zażądać szczegółowych informacji na temat tego, jakie dane osobowe, jeśli w ogóle, przetwarzamy na jego temat, a także skorygowania wszelkich nieprawidłowych informacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe, możesz wysłać do nas pisemną i podpisaną prośbę (patrz „Dane kontaktowe” poniżej).

9. Linki

W naszych kanałach cyfrowych mogą znajdować się linki do innych stron internetowych dostarczanych przez inne firmy. Polityka Prywatności nie ma zastosowania do tych stron. Dlatego przed podaniem danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności tej strony internetowej.

10. Pliki cookie

Zbieramy informacje za pomocą technologii takich jak pliki cookie, technologię beacon i przechowywanie lokalne (na przykład w przeglądarce lub urządzeniu). W Polityce Prywatności używamy terminu "pliki cookie" w odniesieniu do wszystkich technologii, w tym danych i fragmentów tekstu, które przechowujemy w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika. Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie mogą pomóc nam w rozpoznaniu użytkownika przy kolejnej wizycie na naszej stronie, ale także umożliwiają nam oferowanie bezpieczniejszych i niezawodnych usług. Używamy funkcjonalnych plików cookie do zarządzania niektórymi funkcjami Usługi, dzięki czemu wybory i ustawienia Użytkownika zostaną zapamiętane podczas ponownego korzystania z Usługi. W celu utrzymania i ulepszania Serwisu używamy plików cookie do analizy, aby zmierzyć, w jaki sposób nasze usługi są wymagane, wykorzystywane i funkcjonują podczas użytkowania. Większość przeglądarek pozwala na wybór sposobu obsługi plików cookie. Użytkownik może wówczas ustawić przeglądarkę tak, aby odmawiała przyjmowania plików cookie lub usuwała niektóre pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookie, niektóre funkcje Serwisu mogą ulec pogorszeniu lub zniknąć.

11. Bezpieczeństwo

Firma podejmuje wszelkie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem. Jednakże. ujawnianie danych osobowych za pośrednictwem kanałów cyfrowych zawsze wiąże się z ryzykiem, ponieważ nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie systemów technologicznych przed włamaniami.

12. Naruszenie danych osobowych

W przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem danych osobowych, takiego jak naruszenie danych lub przypadkowa utrata danych osobowych, musimy udokumentować incydent i zgłosić go inspektoratowi danych w ciągu 72 godzin. Możemy również być zmuszeni do poinformowania Cię, w wypadku zaistnienia ryzyka kradzieży tożsamości lub oszustwa.

13. Zmiany w polityce prywatności

W przypadku konieczności zmiany Polityki Prywatności powiadomimy Cię o tym fakcie po zalogowaniu się do Serwisu i na kanałach cyfrowych, poinformujemy Cię również o treści nowych warunków, na które się zgadzasz.

14. Nieważne postanowienie

Jeśli właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień Polityki Prywatności za nieważne, będzie to prowadzić jedynie do rozsądnego porównania danego postanowienia. Pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

15. Obowiązujące prawo

Polityka Prywatności podlega prawu szwedzkiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim, bez względu na konflikty zasad prawnych. Spory lub roszczenia wynikające z / lub w związku z Polityką Prywatności, lub w przypadku naruszenia, rozwiązania lub nieważności niniejszych Warunków, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd szwedzki, z Sądem Okręgowym w Luleå jako pierwszą instancją, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

16. Prawa autorskie

Jako klient Once Upon, jesteś odpowiedzialny za zdjęcia i teksty, których używasz. Aby uniknąć jakichkolwiek wykroczeń, prosimy o przestrzeganie wszystkich praw autorskich oraz przepisów dotyczących prywatności przed wykorzystaniem zdjęć należących do innych osób. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie.

17. Kontrola danych

Więcej informacji na temat obowiązujących przepisów, odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz na stronie http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. można również kierować bezpośrednio do Datainspektionen pod adresem datainspektionen@datainspektionen.se lub +46-(0)8-657 61 00.

18. Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności lub masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące naszej działalności, prosimy o kontakt z nami na adres: Once Upon Publishing AB, org.nr 559073-3670 Storgatan 26, 931 32 Skellefteå, info@onceupon.se

19. Zgoda

Akceptując Politykę Prywatności, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności. Zgadzasz się również na używanie plików cookie, patrz punkt 11. Jeśli nie akceptujesz warunków Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z kanałów cyfrowych lub Usług. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Polityka prywatności

Once Upon AB jest odpowiedzialne za przetwarzanie wszystkich danych osobowych za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych, w tym: tej strony internetowej, aplikacji mobilnych i / lub przyszłych cyfrowych stron kontaktowych.

Treść

1. Przetwarzanie danych osobowych
2. Wrażliwe dane osobowe
3. Do czego wykorzystujemy dane osobowe?
4. Informacje od innych podmiotów
5. Przekazywanie informacji innym osobom
6. Transfer do państw trzecich
7. Usuwanie danych
8. Prawo do żądania informacji
9. Linki
10. Pliki cookie
11. Bezpieczeństwo
12. Naruszenie danych osobowych
13. Zmiany w polityce prywatności
14. Nieważne postanowienie
15. Obowiązujące prawo
16. Prawa autorskie
17. Kontrola danych
18. Dane kontaktowe
19. Zgoda

1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe odnoszą się do wszystkich rodzajów informacji, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio przypisane do osoby fizycznej, która żyje (zwanych dalej „Danymi osobowymi”). Aby Usługa mogła działać i mieć znaczenie dla Ciebie jako użytkownika, musimy gromadzić dane osobowe. Gromadzimy i przetwarzamy następujące Dane osobowe dotyczące użytkownika:

1.1 Za pośrednictwem aplikacji

Kiedy tworzysz konto za pośrednictwem aplikacji, gromadzimy następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Gromadzimy również inne informacje, którymi dzielisz się z nami podczas korzystania z Usługi, na przykład podczas publikowania i/lub udostępniania treści i informacji (takich jak obrazy i materiały tekstowe wybrane dla Twoich produktów). Podczas korzystania z aplikacji pewne informacje będą również pobierane automatycznie, takie jak informacje o Twoim zamówieniu, korzystaniu z Usługi, informacje o lokalizacji, informacje o sieci i wydajności urządzenia, informacje o języku, identyfikacji i systemie operacyjnym, a także inne informacje techniczne o Twoim urządzeniu, takie jak model i typ telefonu, z którego korzystasz. Do gromadzenia tych danych możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie znajduje się w sekcji 10 (Pliki cookie).

1.2 Za pośrednictwem strony głównej

Za pośrednictwem strony internetowej zbieramy wprowadzone przez Ciebie Dane Osobowe; na przykład, gdy kontaktują się Państwo z nami w celu uzyskania dostępu do Usługi, zbieramy Państwa imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Podczas korzystania z witryny internetowej, niektóre informacje techniczne będą również pobierane automatycznie, takie jak adres URL, z którego odwiedzasz stronę internetową, sieć, informacje o wydajności urządzenia, typ przeglądarki, język, identyfikacja i informacje o systemie operacyjnym. Do zbierania tych danych możemy używać plików cookie i podobnych technologii. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie można znaleźć w sekcji 10 (Pliki cookie).

2. Wrażliwe dane osobowe

Wrażliwe dane osobowe to dane, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, działalność związków zawodowych, zdrowie fizyczne lub psychiczne, lub życie seksualne (zwane dalej „wrażliwymi danymi osobowymi”). Informacje dotyczące zdrowia mogą obejmować zwolnienia lekarskie, ciążę i wizyty u lekarza. W zależności od tego, jakie obrazy i materiały tekstowe użytkownik zdecyduje się nam udostępnić, możemy przetwarzać Wrażliwe dane osobowe w kontekście Usługi.

3. Do czego wykorzystujemy dane osobowe?

Zebrane przez nas dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 1. Abyśmy mogli się z Tobą komunikować. 2. Aby dostarczyć Usługę i zapewnić jej prawidłowe działanie. 3. Aby zaoferować Państwu możliwość ponownego zamówienia produktów osobistych. 4. Analizować sposób korzystania z Serwisu w celu jego ulepszenia oraz opracowywania nowych produktów i usług. 5. Do zarządzania Twoim kontem i korzystaniem z Usługi, jak również do komunikowania się z Tobą, na przykład poprzez powiadomienia, pocztę elektroniczną i inne środki. 6. Aby poinformować Cię o naszych aktualizacjach Usługi i Umowy Użytkownika. 7. W celu promowania Usługi, zarówno w ramach Usługi, jak i poza nią, w tym funkcji i treści Usługi. 8. Zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak masz konto w Serwisie i przez dwanaście (12) miesięcy po zamknięciu konta. To dlatego, abyśmy mogli odtworzyć twoje konto, jeśli zmienisz zdanie. Na Twoje życzenie trwale usuniemy wszystkie Dane Osobowe powiązane z Twoim kontem. Jednak zgodnie z prawem szwedzkim niektóre dane osobowe muszą być przechowywane przez okres dłuższy niż dwanaście (12) miesięcy. Kopie cyfrowe zamówionych przez Ciebie fotoksiążek przechowujemy przez okres 24 miesięcy. W ten sposób możesz zamówić dodatkowe egzemplarze tej samej fotoksiążki. Jeśli nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, nie będziemy mogli świadczyć Ci usług. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas bardzo ważne, dlatego będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe z najwyższą starannością i zgodnie z najlepszymi praktykami, Polityką Prywatności oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Bez Twojej zgody, nie ujawnimy Twoich Danych Osobowych podmiotom trzecim niż wspomniane w Polityce Prywatności.

4. Informacje od innych podmiotów

W niektórych przypadkach możemy uzupełnić podane przez Ciebie dane osobowe o informacje pochodzące od innych osób w celu analizy i ulepszenia kanałów cyfrowych i Usługi.

5. Przekazywanie informacji innym osobom

Oprócz warunków Polityki Prywatności i naszych ogólnych warunków nie będziemy udostępniać Danych Osobowych, które nam Państwo przekazują, stronom trzecim, z wyjątkiem następujących okoliczności: (1) gdy zostanie to wyraźnie uzgodnione między nami a użytkownikiem; (2), gdy jest to niezbędne do wykonywania praw użytkownika; (3), gdy jest to wymagane przez obowiązek ustawowy, decyzję rządową lub decyzję sądu; lub (4) gdy zatrudniamy niezależnych dostawców do świadczenia usług związanych z naszymi kanałami cyfrowymi lub Usługą. Dostawcy ci mogą posługiwać się Danymi osobowymi i czasami potrzebują ograniczonego dostępu do Danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem kanałów cyfrowych lub Usługi. Zawsze będziemy dążyć do ograniczenia takiego dostępu do Danych osobowych i udostępniać tylko te informacje, które są w uzasadniony sposób wymagane, aby dostawcy mogli wykonywać swoją pracę lub świadczyć swoje usługi. Będziemy również wymagać od tych dostawców, aby (1) chronili Dane osobowe użytkownika zgodnie z Polityką prywatności oraz (2) nie wykorzystywali ani nie ujawniali Danych osobowych użytkownika w celach innych niż dostarczanie nam uzgodnionych produktów lub usług. Dane osobowe nie będą ujawniane stronom trzecim w celach marketingowych bez pisemnej zgody użytkownika.

6. Transfer do państw trzecich

W przypadku, gdy zatrudniamy dostawców spoza UE / EOG, takich jak dostawcy usług w chmurze, podejmiemy wszelkie uzasadnione środki prawne, techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony.

7. Usuwanie danych

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów ich przetwarzania, a my usuniemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Prawo do żądania informacji

Użytkownik ma prawo raz do roku: zażądać szczegółowych informacji na temat tego, jakie dane osobowe, jeśli w ogóle, przetwarzamy na jego temat, a także skorygowania wszelkich nieprawidłowych informacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy przetwarzamy jakiekolwiek Twoje dane osobowe, możesz wysłać do nas pisemną i podpisaną prośbę (patrz „Dane kontaktowe” poniżej).

9. Linki

W naszych kanałach cyfrowych mogą znajdować się linki do innych stron internetowych dostarczanych przez inne firmy. Polityka Prywatności nie ma zastosowania do tych stron. Dlatego przed podaniem danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności tej strony internetowej.

10. Pliki cookie

Zbieramy informacje za pomocą technologii takich jak pliki cookie, technologię beacon i przechowywanie lokalne (na przykład w przeglądarce lub urządzeniu). W Polityce Prywatności używamy terminu "pliki cookie" w odniesieniu do wszystkich technologii, w tym danych i fragmentów tekstu, które przechowujemy w przeglądarce lub urządzeniu użytkownika. Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie mogą pomóc nam w rozpoznaniu użytkownika przy kolejnej wizycie na naszej stronie, ale także umożliwiają nam oferowanie bezpieczniejszych i niezawodnych usług. Używamy funkcjonalnych plików cookie do zarządzania niektórymi funkcjami Usługi, dzięki czemu wybory i ustawienia Użytkownika zostaną zapamiętane podczas ponownego korzystania z Usługi. W celu utrzymania i ulepszania Serwisu używamy plików cookie do analizy, aby zmierzyć, w jaki sposób nasze usługi są wymagane, wykorzystywane i funkcjonują podczas użytkowania. Większość przeglądarek pozwala na wybór sposobu obsługi plików cookie. Użytkownik może wówczas ustawić przeglądarkę tak, aby odmawiała przyjmowania plików cookie lub usuwała niektóre pliki cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się zablokować pliki cookie, niektóre funkcje Serwisu mogą ulec pogorszeniu lub zniknąć.

11. Bezpieczeństwo

Firma podejmuje wszelkie odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa wymagane do ochrony Danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem. Jednakże. ujawnianie danych osobowych za pośrednictwem kanałów cyfrowych zawsze wiąże się z ryzykiem, ponieważ nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie systemów technologicznych przed włamaniami.

12. Naruszenie danych osobowych

W przypadku incydentu związanego z bezpieczeństwem danych osobowych, takiego jak naruszenie danych lub przypadkowa utrata danych osobowych, musimy udokumentować incydent i zgłosić go inspektoratowi danych w ciągu 72 godzin. Możemy również być zmuszeni do poinformowania Cię, w wypadku zaistnienia ryzyka kradzieży tożsamości lub oszustwa.

13. Zmiany w polityce prywatności

W przypadku konieczności zmiany Polityki Prywatności powiadomimy Cię o tym fakcie po zalogowaniu się do Serwisu i na kanałach cyfrowych, poinformujemy Cię również o treści nowych warunków, na które się zgadzasz.

14. Nieważne postanowienie

Jeśli właściwy sąd uzna którekolwiek z postanowień Polityki Prywatności za nieważne, będzie to prowadzić jedynie do rozsądnego porównania danego postanowienia. Pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

15. Obowiązujące prawo

Polityka Prywatności podlega prawu szwedzkiemu i będzie interpretowana zgodnie z nim, bez względu na konflikty zasad prawnych. Spory lub roszczenia wynikające z / lub w związku z Polityką Prywatności, lub w przypadku naruszenia, rozwiązania lub nieważności niniejszych Warunków, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd szwedzki, z Sądem Okręgowym w Luleå jako pierwszą instancją, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

16. Prawa autorskie

Jako klient Once Upon, jesteś odpowiedzialny za zdjęcia i teksty, których używasz. Aby uniknąć jakichkolwiek wykroczeń, prosimy o przestrzeganie wszystkich praw autorskich oraz przepisów dotyczących prywatności przed wykorzystaniem zdjęć należących do innych osób. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Regulaminie.

17. Kontrola danych

Więcej informacji na temat obowiązujących przepisów, odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz na stronie http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych itp. można również kierować bezpośrednio do Datainspektionen pod adresem datainspektionen@datainspektionen.se lub +46-(0)8-657 61 00.

18. Dane kontaktowe

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące Polityki Prywatności lub masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące naszej działalności, prosimy o kontakt z nami na adres: Once Upon Publishing AB, org.nr 559073-3670 Storgatan 26, 931 32 Skellefteå, info@onceupon.se

19. Zgoda

Akceptując Politykę Prywatności, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie przez nas Twoich Danych Osobowych w sposób opisany w Polityce Prywatności. Zgadzasz się również na używanie plików cookie, patrz punkt 11. Jeśli nie akceptujesz warunków Polityki Prywatności, prosimy o niekorzystanie z kanałów cyfrowych lub Usług. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.